فرم ثبت کارگروه های همیاران

لطفاً پس از عضویت در گروه همیاران HSE و ثبت اطلاعات خود نسبت به تکمیل فرم گروه بندی اقدام نمایید.

فرم گروه بندی فعالیت همیاران
 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • رشته تحصیلی*
  1
 • شماره تماس*
  2
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • 4
 • گروه بندی*گروه های مورد نظر خود را انتخاب کنید
  اجرایی
  نظارتی
  نشریه
  هنری
  اموزشی و پژوهشی
  کارآفرینی و فناوری
  5