فاصله گذاری اجتماعی در دوران Covid-۱۹

فاصله گذاری اجتماعی در دوران  Covid-۱۹

رعایت فاصله گذاری اجتماعی حداقل 1.8 متر