اولین نشست کمیته بهداشت و سلامت

در تاریخ 1400/07/06 جلسه ای با حضور اعضاء کمیته بهداشت و سلامت دانشگاه برگزار گردید. با محوریت سلامت در حوزه های سلامت فردی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت در زندگی خوابگاهی سلامت محیط، سلامت شغلی، ارگونومی، تربیت بدنی و سلامت، واکنش در شرایط اضطراری و نقش آموزش ها و فرهنگ سازی مرتبط با سلامت در دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.