چشم انداز و بیانیه مأموریت

چشم انداز

دستیابی به جامعه دانشگاهی سالم تر ، محیط کار آموزشی ایمن تر و محیط زیستی سبزتر.

Achieve a Healthier Academic Community, a Safer Educational Workplace & a Greener Environment.

 

بیانیه مأموریت HSE

دانشگاه تهران متعهد می گردد محیطی سالم و ایمن برای دانشجویان ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان ، بازدیدکنندگان و همسایگان مجاور دانشگاه فراهم آورد و در راستای ارتقای فرهنگ سلامت و ایمنی، جامعه دانشگاهیان را نیز با خود همراه سازد. همچنین دانشگاهیان دانشگاه تهران بایستی به بهبود مستمر در  به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و خطرات مرتبط با عدم رعایت مسائل ایمنی در محیط دانشگاهی همکاری لازم را داشته باشند.

بطور کلی در راستای چهار اصل ارتقاء و حفظ سلامت دانشگاهیان، ایمنی ابنیه و تجهیزات، حفظ محیط زیست پایدار وسبز و نیز توجه به اعتبار دانشگاه، دبیرخانه ایمنی، بهداشت و محیط زست بر آن است تا با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی موجود در جهت رسیدن به اهداف و ارتقاء فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست اقدامات لازم را بعمل آورد. رسیدن به این هدف متعالی نیازمند ایفای نقش موثر و سازنده روسا، مدیران و سرپرستان کلیه واحدهای دانشگاه، پذیرش نقش حیاتی همه دانشگاهیان در حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی خود و دیگران می باشد زیرا که دستیابی به بالاترین استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی برای دانشگاهیان منوط به پذیرش و حفظ جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دانشگاه می باشد تا به نحو مناسبی به نیازمندی های جامعه دانشگاهی پاسخ داده شود. دبیرخانه HSE تلاش می نماید تا در آینده ای نه چندان دور به چهار اصل یاد شده جامعه عمل پوشانده و در نیل به ایجاد حس رضایت مندی جامعه دانشگاهی از هیچ کوششی دریغ ننماید.