فنی و مهندسی

 

ماموریت کمیته فنی مهندسی:


تامین ایمنی و ارتقای شاخص های مرتبط با ایمنی عمومی، ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات
دانشگاه تهران


 

 شرح وظایف کمیته فنی مهندسی:

  1. انجام مطالعات و ارائه طرح و برنامه های اصلاحی مهندسی برای ایمن سازی و تامین ایمنی فضاهای دانشگاهی، تجهیزات و تاسیسات، ابنیه و ساختمان و شبکه های تامین و توزیع آب، برق، گاز، اینترنت، مخابرات و ... به شورای راهبری HSE دانشگاه
  2. پیگیری و پایش مصوبات شورای راهبری در حوزه های ایمنی ساختمان ها، فضاها، تجهیزات و تاسیسات
  3. ارائه طرح های لازم در راستای تجهیز دانشگاه به تجهیزات کشف، اعلام و اطفای حریق
  4.  فراهم نمودن زمینه های استقرار رویه های ایمنی در ساخت و سازها و تمامی واحدهای عملیاتی، خدماتی، تاسیساتی، پیمانکاری، نقلیه و ...
  5. فراهم نمودن زمینه های نظارتی مناسب برای نظارت بر اقدامات و امور ایمنی محور پیمانکاران توسط واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای مفاد HSE PLAN ارائه شده به دستگاه نظارت
  6. فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور اجرای طرح شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک مرتبط با خطرات ناشی از برقرار نبودن یا ضعف تدابیر ایمنی حریق، برق، عملیات ها، نقلیه، ساخت و سازها، تجهیزات، تاسیسات و دیگر ابعاد ایمنی عمومی در دانشگاه
  7. پیگیری و نظارت بر امور مرتبط با استقرار نظام ایمنی در دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
  8. فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور ثبت حوادث و شبه حوادث و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص جلوگیری از وقوع
  9. پیگیری و پایش مصوبات شورای راهبری در زمینه های مرتبط و ارائه گزارش
  10. ارائه طرح های نظارتی مورد نیاز به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در قراردادهای منعقده پیمانکاران با واحدهای مختلف دانشگاه