فایل آموزشی ایمنی بالابرها و آسانسور- ویژه پرسنل تأسیسات و مدیران فنی

کلیه مسئولین ذیربط در زمینه ایمنی بالابرها و آسانسورها بایستی جهت کسب اطلاعات بیشتر دستورالعمل ایمنی آسانسورها را مطالعه نمایند.لینک دانلود فایل