ایمنی آزمایشگاه ها و آلودگی محیط زیست


ماموریت کمیته ایمنی آزمایشگاه و آلودگی محیط زیست:


تامین ایمنی و ارتقای شاخص های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه تهران و آلودگی های
محیط زیستی مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه ها شرح وظایف کمیته ایمنی آزمایشگاه و آلودگی محیط زیست:

 1. برقراری ارتباط سازمانی و هماهنگی با واحدها/ ادارات/مراکز/پردیس/دانشکده های حائز اهمیت در زمینه های حفظ و بهبود شاخص های مرتبط با تامین ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه تهران جهت هم افزایی اقدامات و برنامه های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها و آلودگی های محیط زیستی مرتبط با آزمایشگاه ها
 2. ایجاد ارتباط و هماهنگی با برنامه های سایر نهادهای بهداشتی خارج از دانشگاه برای همسو نمودن فعالیت های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها در دانشگاه با برنامه های ملی و منطقه ای
 3. جمع آوری و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها و مدیریت پساب و پسماندهای آزمایشگاهی
 4. پیگیری و پایش اقدامات اجرایی واحدها در خصوص مصوبات شورای راهبری در زمینه های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه ها و آلودگی های محیط زیستی مرتبط با آزمایشگاه ها
 5. فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور اجرای طرح شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسک در آزمایشگاه ها و کارگاه ها و شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ...)
 6. ارائه طرح هایی به منظور رهگیری عملیات تولید، جمعآوری و مدیریت پسماند کلیه آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی-تحقیقاتی دانشگاه تهران
 7. فراهم نمودن زمینه های لازم در راستای تهیه برگه های اطلاعات ایمنی مواد ) SDS ( مطابق فرمت های استاندارد
 8. تهیه آیین نامه )شامل سرفصل دروس و ...( برگزاری دوره HSE برای دانشجویانی که امور آموزشی و پژوهشی آنها مستلزم حضور در آزمایشگاه و گذراندن واحدهای آزمایشگاهی و کارگاهی است.
 9. پیشنهاد و تدوین دوره های آموزشی HSE برای کارکنان و اعضای هیات علمی
 10. ارائه طرح به منظور مدیریت بحران و شرایط اضطراری و پایش اقدامات مربوطه در راستای ایمنی آزمایشگاه ها
 11. تهیه دستورالعمل های مرتبط با موضوع جهت تصویب در شورای راهبری
 12. پیگیری و پایش مصوبات شورای راهبری در زمینه های مرتبط و ارائه گزارش