BS۰۰۱- چک لیست ارزیابی ایمنی , بهداشت آزمایشگاه- ۶ص