پیام های HSE

ایمنی برق و گاز

ایمنی برق و گاز

حوادث ناشی از گاز طبیعی، حوادث ناشی از نشت گاز (انفجار و آتش‌سوزی) و حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز و استنشاق گازهای سمی حاصل از احتراق را در برمی گیرد.

فواید اهدای خون

فواید اهدای خون

مناسبت های مرتبط با سلامت و اهدای خون (هموفیلی، اهدای خون)