مستندات ۱۴۰۰۰۷۰۶

بسمه تعالی

 

 

در تاریخ 1400/07/06 جلسه ای با حضور اعضاء کمیته بهداشت و سلامت دانشگاه برگزار گردید. با محوریت سلامت در حوزه های سلامت فردی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت در زندگی خوابگاهی سلامت محیط، سلامت شغلی، ارگونومی، تربیت بدنی و سلامت، واکنش در شرایط اضطراری و نقش آموزش ها و فرهنگ سازی مرتبط با سلامت در دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:

  • ادارات کل حاضر در جلسه نسبت به تهیه و تنظیم پیشنهادات و طرح های مربوطه در جلسه کمیته اقدام لازم به عمل آورند.
  • جلسات کمیته بهداشت و سلامت اولین سه شنبه های هر ماه از ساعت 30/8 تا 10 صبح برگزار گردد.
  • چک لیست شناسایی و ارزیابی وضعیت سلامت دانشگاهیان تهیه گردد و پس از طرح و بررسی در جلسه بعدی کمیته، برای دانشگاهیان ارسال و ارزیابی های لازم صورت پذیرد.
  • بررسی و تحلیل پیرامون مدیریت بحران در دانشگاه های خارج از ایران به عمل آید.