معرفی کمیته بهداشت و سلامت


 ماموریت کمیته بهداشت و سلامت:

 تامین و ارتقای شاخص های سلامت دانشگاهیان


وظایف کمیته بهداشت و سلامت:                                                                           

 1. برقراری ارتباط سازمانی و هماهنگی با واحدها و ادارات مرتبط با حفظ و تامین سلامت در دانشگاه جهت
 2. هم افزایی اقدامات و برنامه های سلامت محور
 3. ایجاد ارتباط و هماهنگی با برنامه های سایر نهادهای متولی سلامت خارج از دانشگاه برای همسو نمودن
 4. فعالیت های حفظ و ارتقاء سلامت در دانشگاه با برنامه های ملی و منطقه ای
 5. مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با سلامت دانشگاهیان
 6. پیشنهاد طرح و برنامه در راستای ارتقای دانش و سطح آگاهی و فرهنگ دانشگاهیان در زمینه های سلامت، ایمنی و محیط زیست
 7. بررسی و ارزیابی طرح و برنامه های ارتقای سلامت تغذیه دانشگاهیان و نظارت بر اجرای آن
 8.  بررسی و ارزیابی طرح و برنامه های ارتقای سلامت روان دانشگاهیان و نظارت بر اجرای آن
 9. بررسی طرح و پیشنهادهای مرتبط با پایش سلامت شغلی دانشگاهیان شامل تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و نظارت بر حسن اجرای آن
 10. بررسی طرح در راستای بهبود و ارتقای سلامت دانشجویان ساکن خوابگاه ها و نظارت بر حسن اجرای طرح های ارائه شده
 11. بررسی طرح و پیشنهادهای مرتبط با موضوع خودمراقبتی دانشگاهیان
 12. پیگیری و پایش مصوبات شورای راهبری در زمینه های مرتبط و ارائه گزارش
 13. ارائه طرح های نظارتی مورد نیاز به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در قراردادهای منعقده پیمانکاران با واحدهای مختلف دانشگاه