اعضاء کمیته بهداشت و سلامت

رئیس مرکز بهداشت و سلامت

مدیر کل امور فرهنگی

مدیر کل مرکز آموزش های حرفه ای

مدیر کل امور تربیت بدنی

مدیر کل منابع انسانی

مدیر کل امور دانشجویی

مدیر کل امور خوابگاه ها

رئیس مرکز مشاوره

کارشناس مسئول بهداشت و سلامت