بهداشت روان-مرگ تدریجی یک سازمان(عوامل و راهکار)-شماره ۱۳