شنبه ها با HSE - شماره ۵۱ - شاخص توده بدنی

شنبه ها با HSE - شماره ۵۱ - شاخص توده بدنی

جهت دسترسی و مطالعه پنجاه و یکمین شماره از سری بولتن های آموزشی "شنبه ها با HSE" با عنوان "شاخص توده بدنی  BMI" اینجا کلیک کنید.